KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

Informacje ogólne

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Narewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wena Małgorzata Narewska adres: ul. Piaseczyńska 9, 05-600 Kobylin, NIP: 7972074260, REGON: 387619640. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą e-mailową, pod adresem nar.malgorzata@gmail.com lub pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. Wykonania umowy o wykonanie sesji fotograficznej;
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pana/Panią umową – świadczonymi usługami fotograficznymi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit F) RODO).

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. podmiotom odpowiedzialnym za wydruk zdjęć, podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie internetowego systemu galerii zdjęć, dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, czy też podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F) RODO), posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A) RODO), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadasz także prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zabezpieczenia danych osobowych

Miejsce, w którym przechowywane są Twoje dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. Administrator nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania, do chwili ich dotarcia do Administratora.

Informacja o dobrowolności podanych danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług fotograficznych jest dobrowolne

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie rozwiązaniem umowy. Wycofać zgodę można poprzez oświadczenie wysłane na adres e-mail lub adres pocztowy podane wyżej.

Profilowanie / zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Twoich danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Staramy się, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem nar.malgorzata@gmail.com